Nieuwsberichten

Actualisatie welzijnsvereniging SVK Brugge

Tweejaarlijks is de welzijnsvereniging SVK Brugge wettelijk verplicht om de wachtlijsten te actualiseren.

Alle kandidaat-huurders, die verplicht moeten actualiseren, hebben reeds een brief gehad van het SVK Brugge.

Mocht u deze brief kwijt zijn kan u deze hieronder downloaden.

Opgelet!! Alle documenten moeten binnengebracht worden uiterlijk 15-04-2022.

Keuzeformulier

Schrappingsformulier

 

 

Aanpassingen intern huurreglement - Kandidaat huurder

Om het toewijzen van woningen door het SVK Brugge te versoepelen en klantvriendelijker te maken, werden een aantal aanpassing aan het intern huurreglement doorgevoerd.
 

Wanneer er een SVK-woning vrijkomt, dan maken wij een lijst op met mogelijke kandidaten.

Dit gebeurt op basis van de woonwensen, de rationele bezetting van de woning, de absolute prioriteiten en de gewogen prioriteiten.

Deze kandidaten worden in volgorde geplaatst, beginnende met de woningzoekende met het hoogste aantal punten.

Een aantal van deze kandidaten worden schriftelijk via brief en email uitgenodigd om de woning te bezichtigen, namelijk minimaal 10 kandidaten met het hoogste puntenaantal.

Uitzonderlijk wordt er slechts één kandidaat uitgenodigd. Dit kan enkel als er uiterlijk één maand voorafgaand reeds een selectie met dezelfde gezinssamenstelling en regio (postcode) werd opgestart.

Opgelet: als een kandidaat een uitnodiging krijgt, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij zeker een woning zal krijgen!

Bereikbaarheid SVK Brugge

SVK Brugge is deze namiddag, omwille van aanpassingen aan het telefonienetwerk, moeilijk of mogelijks niet bereikbaar.

Vanaf maandag zijn we terug bereikbaar om als uw vragen te beantwoorden.

Oproep voor Private ondernemers - SVK-Pro procedure

 

Op 1 december 2020 lanceerde de VMSW de procedure SVK Pro 2020 naar private initiatiefnemers. Via SVK Pro willen we private partijen, zoals ontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

Bent u een ondernemer, ontwikkelaar of private initiatiefnemer en wil u meer informatie kan u contact opnemen met SVK Brugge of via deze link.

Maatregelen coronavirus

Omwille van de preventiemaatregelen voor Corona COVID-19, wordt het cliëntencontact bij onze dienstverlening beperkt.


Voor onze huurders:

Om jouw veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen vervangen we alle contacten zoveel mogelijk door telefoongesprekken of e-mails.

Heb je een vraag? Bel of mail jouw maatschappelijk werker.

Heb je een technisch probleem? Bel het meldpunt technische dienst: 050/ 327400

Heb je een dringend technisch probleem buiten de diensturen? Bel de wachtdienst: 0495/ 517071


Voor Kandidaat-huurders:

Momenteel gaan de intake-gesprekken gewoon door. Je kan digitaal een afspraak maken via deze link of telefonisch.

Wens je in te schrijven op de wachtlijst van het SVK Brugge zonder afspraak dan kan je de inschrijvingsdocumenten downloaden en ons deze via de post of email bezorgen.

 

 

 

 

Aanpassingen wetgeving sociale huur - Kandidaat huurder

 

Nieuwe wetgeving sociale huur – kandidaat Huurder
 

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels als je een sociale woning huurt. Sommige veranderingen zijn ook voor jou als kandidaat-huurder belangrijk. De verenging SVK Brugge somt voor jou de belangrijkste wijzigingen op.

 

Voorwaarden om een sociale huurwoning te huren. 

Om een woning te kunnen huren, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze voorwaarden enkel voor:

de toekomstige referentiehuurderen de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen

 

Regels rond inkomen

Vanaf 1 januari 2020 kijken we alleen nog naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van de personen hierboven. We kijken ook na of je dat jaar nog andere inkomsten ontving, zoals bijvoorbeeld een leefloon. Met het inkomen van de andere gezinsleden houden we geen rekening.

 

Regels rond eigendom

Je mag helemaal geen woning of bouwgrond meer bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, mag dit niet. Je mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, kom je niet langer in aanmerking.

Kreeg je een woning of bouwgrond, bijvoorbeeld door een erfenis, of heb je een eigendom met je ex-partner, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heb je hierover vragen, contacteer ons dan.

 

Als je niet akkoord gaat met een beslissing

Ben je het niet eens met een beslissing die we over jou of je dossier nemen? Dan kan je de beslissing laten nakijken door de Afdeling Toezicht van Wonen-Vlaanderen. Je moet dit doen binnen de 30 dagen nadat we de beslissing aan jou melden.

 

Bescherming van jouw gegevens

Wanneer je een huurovereenkomst tekent, bezorgen we je een document over het gebruik en de bescherming van je persoonsgegevens.

 

Heb je nog vragen over deze veranderingen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren via telefoon 050/327 410 of via email.

 

 

email

Aanpassingen wetgeving sociale huur - Huurder

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels als je een sociale woning huurt. De vereniging SVK Brugge somt voor jou de belangrijkste veranderingen op.

Opsplitsing tussen huurders en bijwoners

Vanaf 1 januari 2020 maken we een onderscheid tussen huurders en bijwoners.

Wie is huurder?

De volgende personen beschouwen we als huurders:

de persoon die zich opgaf als referentiehuurder en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning woont. Deze persoon moet ook aan enkele voorwaarden voldoen.

Let op: als je een feitelijke partner hebt die pas na de start van het huurcontract is komen inwonen, dan wordt hij/zij met de nieuwe wetgeving pas huurder na één jaar bijwonen. De persoon kan pas huurder worden als jullie op dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. Voldoen jullie niet, dan zal jouw feitelijke partner de huurwoning moeten verlaten.

Wie is bijwoner?

Alle andere personen die jouw sociale huurwoning bewonen, zijn bijwoners. Bijwoners hebben geen rechten of plichten, moeten geen huurovereenkomst tekenen en moeten niet voldoen aan voorwaarden om in jouw woning te verblijven.

Einde huurovereenkomst bij overlijden

Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huurovereenkomst automatisch stoppen. Dit gebeurt op het einde van de tweede maand na het overlijden. Blijven er nog bijwoners achter, dan mogen zij nog minstens zes maanden en misschien langer, de woning blijven bewonen. Zij moeten dan wel een nieuwe overeenkomst afsluiten met de vereniging SVK Brugge.

Jouw huurovereenkomst

Huurovereenkomsten zullen vanaf 1 januari 2020 korter en eenvoudiger zijn. Nieuwe huurders krijgen daar een document bij dat extra uitleg geeft over alle rechten en plichten. Ook jij kan dit document raadplegen. Je kan altijd de laatste versie lezen op [vul in: plaats waar uw huurders deze toelichting kunnen raadplegen].

Heb je een woning of bouwgrond?

Vóór 1 januari 2020 mocht je al geen woning of bouwgrond bezitten, niet in België en niet in het buitenland.

Vanaf 1 januari 2020 worden de eigendomsvoorwaarden strenger. Zo mag je vanaf dan ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Je mag ook niet het vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar procent. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik geeft, voldoe je niet langer.

Ben je op 1 januari 2020 huurder maar voldoe je niet aan deze nieuwe, verstrengde eigendomsvoorwaarde? Dan geldt er een uitzondering. Je hoeft dan geen actie te ondernemen.

Ook als je een woning of bouwgrond erfde of geschonken krijgt, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heb je hierover vragen, contacteer ons dan via [vul in: contactgegevens SVK].

Jouw woning laten bezichtigen

Als je je woning verlaat of moet verlaten, dan moet je toestaan dat we jouw woning laten zien aan kandidaat-huurders of kandidaat-kopers. We spreken met jou af op welke momenten dit kan, maximaal 2 keer 3 uur per week. We mogen ook affiches ophangen aan je woning.

Heb je nog vragen over deze veranderingen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren via 050/327 410 of email

De minimale dakisolatienorm wijzigt op 1 januari 2020

Op 24 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering het optimalisatiebesluit woningkwaliteitsbewaking definitief goed. Dit nieuwe besluit bevat een belangrijke wijziging voor de energieprestatievereisten van de woningen die u inhuurt.

Maximale energiescores

Een van deze wijzigingen gaat over de dakisolatienorm en de dubbelglasnorm. In de toekomst zal u aan deze energieprestatievereisten kunnen voldoen als de energiescore van de woning (vermeld op het EPC), lager ligt dan een door de Vlaamse Regering vastgelegde energiescore. De grenswaarden zijn vastgelegd voor vier woningtypologieën:

600 kWh/m² voor een open bebouwing
550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
500 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
400 kWh/m² voor een appartement

Het optimalisatiedecreet en -besluit treden in werking op 1 januari 2021. Maar voor dakisolatie zal de energiescore van de woning, vermeld op het EPC, al in aanmerking worden genomen vanaf 1 januari 2020. Dit is een overgangsregeling.
 
Meer informatie?
U leest meer op de website van Wonen-Vlaanderen:

De dakisolatienorm
De dubbelglasnorm

Premie zoekt eigenaar !

Op 01/01/2020 stopt de Provincie West-Vlaanderen met het uitreiken van een renovatiepremie aan eigenaars die willen renoveren en verhuren aan een erkent SVK.

Eigenaars die nog willen gebruik maken van deze renovatiepremie kunnen nog tot einde van dit jaar contact opnemen met SVK Brugge.
 

Hoeveel bedraagt de renovatiepremie?

Het bedrag van de toelage bedraagt 50% van de (betoelaagbare) renovatiekosten en wordt beperkt tot:

1 slaapkamer – maximaal 5.000 euro

2 slaapkamers – maximaal 7.500 euro

3 of meer slaapkamers – maximaal 10.000 euro

Het toelagebedrag kan met 10%, 20% of 30% worden opgetrokken, onder bijzondere omstandigheden bepaald in het Provinciaal reglement.

Provinciaal reglement

 

 

infovergaderingen voor verhuurders

SVK Brugge organiseert samen met De Schakelaar en de stad Brugge infoavonden voor verhuurders. Tijdens deze avond wordt de werking van het SVK toegelicht alsook de voordelen van verhuren aan het SVK Brugge.

Eveneens wordt het  belang van energiezuinig renoveren toegelicht. Wie vandaag een woning verhuurt, moet immers rekening houden met een aantal voorschriften en bepalingen rond energieverbruik.

Na de presentaties is er nog een infomarkt, waar u terecht kunt met uw vragen en waar we ook advies op maat geven, voor al wie meer wil weten over het SVK en energiezuinige renovatie.

 

 

 

Gunsttarief registratierechten voor SVK-verhuurders

Niet alleen wie een gezinswoning koopt, maar ook wie in vastgoed investeert, kan profiteren van de hervorming van de aankoopbelasting.

Met de hervorming wil men zo veel mogelijk mensen de kans geven een eigen huis of appartement te kopen. Maar wat tot nu toe onder de radar bleef, is dat ook vastgoedinvesteerders er in bepaalde gevallen van kunnen profiteren.

Het standaardtarief voor blijft 10 procent. Maar als ze verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), hoeven ze voortaan slechts 7 procent registratierechten te betalen

Wanneer de verkoopovereenkomst (of de verkoopcompromis) wordt ondertekend, moet de koper verklaren dat hij de woning zal verhuren aan een SVK en dat voor minstens 9 jaar. Hij heeft vanaf de datum van de notariële akte 3 jaar de tijd om de hoofdhuurovereenkomst met een SVK te sluiten.

De koper moet ook binnen de 3 jaar en 6 maanden een kopie van het hoofdhuurcontract bezorgen aan de Vlaamse Belastingdienst.

De termijn van 3 jaar geeft de eigenaar de tijd om de woning als nodig te renoveren. Komt hij zijn engagement niet tijdig na, dan betaalt hij een aanvullende belasting.

Ook wie bij de aankoop van een woning die verklaring niet aflegde, kan nog in aanmerking komen voor het verlaagde tarief. Bij de eerste belastingaanslag rekent de Vlaamse Belastingdienst het gewone tarief van 10% aan. De koper kan een teruggave ontvangen als hij hiervoor een verzoek indient bij de Vlaamse Belastingdienst.

Indien je meer informatie wil, kan je steeds contact opnemen met het SVK.

Zitdag Zeebrugge

Vanaf 01/05/2018 heeft het SVK Brugge een zitdag in het buurtcentrum d'Oude Stoasie te Zeebrugge.

Elke eerste en derde woensdagnamiddag van de maand kan je, na afspraak, bij een medewerker van het SVK Brugge terecht.

De nieuwe dienstverlening staat ook vermeld in de nieuwe folder van het OCMW Brugge: 'dienstverlening in Brugge-noord'. Deze folder werd door de medewerkers van het SVK verdeeld in de bussen in Zeebrugge. De folder is verkrijgbaar in het dienstencentrum te Zeebrugge.

 

Persmoment: svk brengt energiezuinige huurwoning op de markt

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Brugge heeft een gerenoveerde energiezuinige woning ingehuldigd. In ruil voor heel wat voordelen, beslisten de privé-eigenaars om hun huis te laten verhuren door het Sociaal Verhuurkantoor. Het SVK verhuurt de woning dan voor een betaalbare prijs aan mensen met minder financiële mogelijkheden.

“Verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor heeft tal van voordelen. Je ontvangt altijd stipt de huur, zelfs als de woning niet verhuurd is of als de huurder niet betaald heeft. Het onderhoud wordt door het SVK uit handen genomen, denk maar aan het herstellen van kleine mankementen. Aangezien het SVK de woning inhuurt, is het ook verantwoordelijk om de woning aan het einde van het contract in de oorspronkelijke staat terug te geven. Daarnaast neemt het alle mogelijke administratieve taken op zich, zoals een brandverzekering afsluiten en het huurcontract en plaatsbeschrijving opmaken”, vertelt Dirk De fauw, voorzitter van het Brugse OCMW en de vereniging SVK.

Maar daar stopt het niet bij: als verhuurder heb je ook recht op verschillende premies en fiscale voordelen als je de woning renoveert. Bij een grote renovatie kan de eigenaar maar liefst 40% van de totale investeringen terugverdienen. Dat ondervonden ook Maria Dubaere en haar zoon Pieter-Paul Voet, eigenaars van de kersvers ingehuldigde woning. Ze hebben twee jaar lang aan hun woonst gewerkt. Er werden nieuwe ramen geplaatst met super isolerende beglazing, de elektriciteit werd vernieuwd en er werd centrale verwarming geïnstalleerd. Ze deden hiervoor een beroep op de opknappremie van Stad Brugge en de provinciale en Vlaamse renovatiepremie. “De dakisolatie werd dan weer geplaatst door de Energiesnoeiers Brugse Ommeland, met onder andere onze OCMW-vereniging De Schakelaar. Hierdoor kregen de eigenaars extra premies”, aldus De fauw.

Als fiscaal voordeel wordt het kadastraal inkomen bevroren voor een periode van negen jaar. De eigenaar geniet ook van een jaarlijkse Vlaamse belastingvermindering. Wie zijn woning laat verhuren door het SVK wordt trouwens niet belast op de werkelijke huuropbrengsten, maar enkel op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen. Daarnaast geniet de verhuurder van een vermindering onroerende voorheffing.

SVK Brugge beheert 231 woningen, waarvan er 168 worden gehuurd op de private markt. De afgelopen 15 jaar slaagde het Sociaal Verhuurkantoor erin meer dan 400 huurders te huisvesten. Dat gebeurt op basis van een puntensysteem, waarbij het inkomen en de woonnood belangrijke criteria zijn. “Maar de nood aan betaalbare woningen blijft groot, ook in Brugge. Het geleverde werk is zeker niet niks. Helaas staan er nog altijd 1.500 kandidaat-huurders op onze wachtlijst. We hebben dus nog een hele weg af te leggen. Gelukkig ontdekken meer en meer private eigenaars wat het SVK voor hen kan betekenen. Door in zee te gaan met het Sociaal Verhuurkantoor kiezen zij als het ware voor een langetermijninvestering zonder risico. Het particuliere én publieke belang worden zo gediend, kortom: een echte win-winsituatie. Potentiële verhuurders mogen zich dus altijd melden”, onderstreept voorzitter De fauw.

 

Einde persbericht

SVK-sektor viert de 10.000e woning

De 10 000ste SVK-woning in Vlaanderen is een feit en dat moet gevierd worden!

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/22/al-10-000-huizen-verhuurd-via-sociaal-verhuurkantoor/

 

Vastgoedinvesteerders die verhuren via een sociaal verhuurkantoor hoeven vanaf juli 2018 ook maar 7 procent in plaats van 10 procent registratierechten te betalen

Niet alleen wie een gezinswoning koopt, maar ook wie in vastgoed investeert, kan profiteren van de hervorming van de aankoopbelasting.

Met de hervorming wil men zo veel mogelijk mensen de kans geven een eigen huis of appartement te kopen. Maar wat tot nu toe onder de radar bleef, is dat ook vastgoedinvesteerders er in bepaalde gevallen van kunnen profiteren.

Het standaardtarief voor blijft 10 procent. Maar als ze verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), hoeven ze voortaan slechts 7 procent registratierechten te betalen

Wanneer de verkoopovereenkomst (of de verkoopcompromis) wordt ondertekend, moet de koper verklaren dat hij de woning zal verhuren aan een SVK en dat voor minstens 9 jaar. Hij heeft vanaf de datum van de notariële akte 3 jaar de tijd om de hoofdhuurovereenkomst met een SVK te sluiten.

De koper moet ook binnen de 3 jaar en 6 maanden een kopie van het hoofdhuurcontract bezorgen aan de Vlaamse Belastingdienst.

De termijn van 3 jaar geeft de eigenaar de tijd om de woning als nodig te renoveren. Komt hij zijn engagement niet tijdig na, dan betaalt hij een aanvullende belasting.

Ook wie bij de aankoop van een woning die verklaring niet aflegde, kan nog in aanmerking komen voor het verlaagde tarief. Bij de eerste belastingaanslag rekent de Vlaamse Belastingdienst het gewone tarief van 10% aan. De koper kan een teruggave ontvangen als hij hiervoor een verzoek indient bij de Vlaamse Belastingdienst.

Indien je meer informatie wil, kan je steeds contact opnemen met het SVK.

Oudejaarsavondfeest 31 december 2017

De feestdagen komen er weer aan. Niet voor iedereen is dit een gemakkelijke periode. Voor diegenen die deze dagen in gezelschap wensen door te brengen, hebben we volgende informatie die interessant kan zijn.

Op 31 december 2017 is in het College Sint-Leo Hemelsdaele aan de Potterierei 12 te 8000 Brugge een feestmaaltijd voorzien samen met muzikale animatie. Dit alles wordt georganiseerd door het CAW Brugge. De deelnameprijs is 7 euro per volwassene en 3 euro voor kinderen tot 12 jaar. Kinderen jonger dan 4 jaar zijn gratis. De deuren gaan open om 18u30.

Heeft u interesse in dit aanbod, dan moet u zich persoonlijk gaan inschrijven aan de Baliestraat 5 te 8000 Brugge:  maandag 18 tot vrijdag 22 december 2017 telkens van 10u tot 12u en van 14u tot 16u & woensdag 27 december 2017 enkel van 10u tot 12u.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met CAW Brugge op het nummer 050/66.30.00.

Welkom in Pas Partout!

Zin om lekker te lunchen met vrienden of familie, onder collega's of gewoon in je eentje?

Dan is het sociaal restaurant Pas Partout een aanrader! Het restaurant is een budgetvriendelijke lunchplek met een sociaal kakrakter in het hartje van Brugge.
Iedereen is er 's middags welkom om een dagschotel, vegetarische schotel, slaatje, sope of à la carte te komen eten in een gezellige sfeer.

Een lekkere lunch hoeft niet duur te zijn!  Bovendien kunnen mensen met een beperkt budget rekenen op een verminderd tarief.
Om te kunnen genieten van deze vermindering kan u contact opnemen met uw huurbegeleider of via het voormalige sociaal huis, nu Hoogstraat 9.

Meer informatie vindt u ook op: http://www.sobo.be/sociaal%20restaurant/sociaal%20restaurant.html

Afschaffing 'bevriezing' kadastraal inkomen (KI) in personenbelasting

Het voordeel voor eigenaars waarbij het KI voor maximaal negen jaar ‘bevroren’ werd, is vanaf aanslagjaar 2015 afgeschaft. Eigenaars kregen dit voordeel als ze hun woning vernieuwden om te verhuren aan een SVK.
Deze afschaffing gebeurde door de federale wet van 8 mei 2014.

Concrete toepassing afschaffing 'bevriezing'
Eigenaars-verhuurders die na 31 december 2013 renovatiewerken die leidden tot de herschatting van het KI voltooiden, moeten het herschatte KI ingeven in hun personenbelasting.

Voor eigenaars-verhuurders voor wie het KI al eerder ‘bevroren’ werd (tot aanslagjaar 2014), verandert er niets. Zij kunnen maximaal negen opeenvolgende jaren het ‘bevroren’ KI ingeven als onroerend inkomen in hun personenbelasting. De woning moet in die periode wel verhuurd blijven aan een SVK.
Belastingvermindering voor vernieuwing woning blijft behouden

De - nu Vlaamse - belastingvermindering van 9 x 5% voor de kosten van de vernieuwing van een woning verhuurd aan een SVK blijft wel behouden. Opgelet: de uitgevoerde werken kunnen enkel in aanmerking komen voor deze belastingvermindering als in datzelfde jaar ook het negenjarige huurcontract met het SVK is ondertekend.

 

Stedelijke Opknappremie

Vanaf 1 juni 2016 gaat de nieuwe stedelijke opknappremie van kracht. Via deze opknappremie wil het stadsbestuur de burger stimuleren om zijn woning comfortabel, veilig en duurzaam te maken.

Deze nieuwe premie bevat drie belangrijke voordelen ten opzicht van de vorige:
- de procedure om de premie aan te vragen is eenvoudiger;
- meer mensen komen in aanmerking om de premie te krijgen;
- er worden meer soorten werkzaamheden betoelaagd.

 

Hulp bij het invullen van de belastingbrief

Heb je moeite met het invullen van je belastingsbrief? Dan kan je op enkele plaatsen terecht voor hulp bij het invullen.

Het Sociaal Huis organiseert, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, een aantal momenten waarop je kan langskomen voor het invullen van je aanslagbiljet voor de directe belastingen. 

Je kan terecht in:

Sociaal Huis
Hoogstraat 9 - 8000 Brugge
van 13.30 tot 15.30 uur op:

dinsdag 24 mei
dinsdag 31 mei 

Buurtcentrum d'Oude Stoasie
Venetiëstraat 1 - 8380 Zeebrugge
van 14 tot 16 uur op:

donderdag 9 juni

 

Wie op deze dagen geen tijd heeft om langs te gaan kan ook naar:

Centraal Taxatiekantoor,  FOD Belastingen 
Gustave Vincke-Dujardinstraat 4 - 8000 Brugge

elke werkdag in mei van 9 tot 12 uur
elke werkdag in juni van 9 tot 15 uur (doorlopend over de middag)

 

Vernieuwde energiezuinige woning voor het SVK!

Op maandag 25 januari werd een vernieuwde energiezuinige woning voor het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) plechtig ingehuldigd.

In ruil voor een aantal voordelen, laten de privéeigenaars het verhuur over aan het SVK, dat het huis goedkoper op de markt brengt voor mensen met een beperkt budget. Eén van de voordelen waar de eigenaars van genoten, was een rist premies en fiscale gunsten voor renovatie. Zij maakten hier volop gebruik van, waardoor hun woning nu een toonbeeld is van energiezuinigheid. Een win-winsituatie voor alle partijen dus!

Zelf huren of verhuren via het SVK? Contacteer ons voor meer info!

Nieuwe renovatiepremie

Op vrijdag 30 oktober keurde de Vlaamse regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed.

De renovatiepremie kan vanaf 1 december terug aangevraagd worden. Eigenaars-verhuurders die werken hebben uitgevoerd en die in aanmerking komen voor deze nieuwe premie kunnen contact opnemen met ons SVK.

Eigenaars die een overeenkomst afsloten met een aannemer, of een bestellingen voor materiaal plaatsten voor 1 december 2014 is er een overgangsregeling voorzien. Voor hen zullen de oude voorwaarden nog van toepassing zijn.

Meer info vind je op de website van Wonen Vlaanderen. 

SVK in de pers!

In de oktober-editie va BruggeInspraak staat een artikel over het sociaal verhuurkantoor: "Steeds meer eigenaars verhuren sociaal".

Wijziging Vlaamse huurpremie en -subsidie

Op 1 mei worden nieuwe regels voor de Vlaamse huurpremie en -subsidie van kracht. De Vlaamse overheid helpt daarmee mensen die al lang wachten op een sociale woning of die verhuizen van een slechte onaangepaste woning naar een goede woning op de private huurmarkt.

Voor de huurpremie wordt de doelgroep uitgebreid. Voortaan volstaat het om vier jaar ononderbroken ingeschreven te zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij om in aanmerking te komen. Tot nu toe was dat vijf jaar.

Bij de maandelijkse tegemoetkoming voor een huurder die vanuit een ‘slechte’ naar een ‘goede’ private huurwoning verhuist, wijzigt vanaf 1 mei onder meer de berekeningswijze van de subsidie. Voortaan zal het gaan om een derde van de huurprijs, met een maximum van 120 euro.

Uitgebreide informatie vind je op de website van Wonen-Vlaanderen.

SVK Brugge bereikt de kaap van 200 woningen

Op 31 januari was het zover: in 10 jaar tijd kon de vereniging SVK Brugge een patrimonium uitbouwen van niet minder dan 200 woningen.
Op 17 juni 2003 ging de vereniging SVK Brugge van start als samenwerkingsverband tussen de vroegere vzw SVK Brugge en het OCMW Brugge. Het patrimonium aan sociaal verhuurbare woningen van het OCMW en van de vzw SVK werd samengevoegd. Zo kon de vereniging van start gaan met een woningaanbod van 98 woningen.
De eerste jaren werd vooral geïnvesteerd in de kwaliteit van de woningen. In heel wat panden werden grondige renovatiewerken uitgevoerd. Daarnaast werd ook ingezet op de verdere uitbreiding van het aanbod aan woningen en kon het aantal woningen meer dan verdubbeld worden.
In de voorbije tien jaar konden we aan 290 kandidaat-huurders een woning toewijzen.
 

De vereniging SVK Brugge legt zonnepanelen op daken van sociale woningen

De vereniging SVK Brugge wil een voorbeeldfunctie opnemen rond duurzame energie. Daarom zal de vereniging begin 2014 starten met het plaatsen van zonnepanelen op haar eigen sociale woningen in de Sint-Paulusstraat te Sint-Pieters.
Het sociaal-economiebedrijf De Schakelaar zal per woning een vijf- tot zestal zonnepanelen plaatsen. Hierdoor zal de energiekost in deze sociale woningen fors gedrukt worden.

Aandacht voor energiebesparende maatregelen

Niet enkel de huur van een woning is een belangrijke kost, ook de energiekosten nemen vaak een grote hap uit het budget van onze huurders. Daarom wil de vereniging SVK Brugge extra aandacht besteden aan de energiezuinigheid van de woningen.

Er werden al inspanningen geleverd door middel van energiescans en het plaatsen van dakisolatie. Hiervoor werd samengewerkt met een sociaal economie-initiatief van het OCMW: vereniging De Schakelaar. Er werden al energiescans uitgevoerd in niet minder dan 141 woningen.

Het is echter niet voor de hand liggend dat een eigenaar-verhuurder een financiële inspanning levert om energiebesparende maatregelen te nemen, terwijl hij er weinig belang bij heeft. De verhuurder betaalt immers de energiefactuur niet.

Daarom stapte het SVK twee jaar geleden mee in het initiatief van de Vlaamse overheid rond rationeel energiegebruik (de REG-premie). Hierbij konden eigenaars die hun woning verhuren aan het SVK, een subsidie aanvragen voor dakisolatie, het vervangen van enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas, en het vervangen van één of meer verwarmingstoestellen door een condensatieketel. In ruil daarvoor moest de eigenaar van de woning zich engageren om de huurprijs niet te verhogen gedurende negen jaar. Veertien eigenaars gingen in op dit voorstel, en hierdoor konden energiebesparende werken uitgevoerd worden in vierentwintig woningen van de vereniging, goed voor een totale investering van € 182 382.