Historiek

De partners

De vereniging SVK werd opgericht door het OCMW Brugge, de vzw SVK Brugge en de vzw Immo SVK regio Brugge. De statuten werden ondertekend op 17 juni 2003 en werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 september 2003.

In het jaar 2006 ging de vzw SVK in vereffening en veranderde de vzw Immo SVK Brugge via een statutenwijziging van naam en van doelstellingen. De vzw kreeg de naam “Platform voor overleg en samenwerking inzake sociale huisvesting”. Door de participatie van deze vzw kon een getrapte vertegenwoordiging gerealiseerd worden van relevante partners in de bestuursorganen van de vereniging SVK.

Ondertussen besliste de vzw echter om zijn activiteiten stop te zetten. Daarom werd op 27 september 2012 door de Algemene Vergadering van de vereniging beslist om een aantal huisvestings- en welzijnspartners als lid op te nemen in de vereniging. Het gaat om de bouwmaatschappij Vivendo, de Brugse Maatschappij voor Huisvesting, sociaal verhuurkantoor Sovekans – Leefbaar Wonen en CAW Regio Brugge. Op die manier wil de vereniging de samenwerking met deze partners optimaliseren en zo meewerken aan woonzekerheid voor kwetsbare gezinnen in onze stad.

De werking

Reeds in mei 1994 besliste de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om een service aan te bieden aan de bejaarden, verblijvend in één van de OCMW-rusthuizen. Die dienstverlening hield in dat het OCMW de woning(en) van de bejaarde kon huren met het oog op onderverhuring aan kansarme gezinnen. In 1998 werd beslist om actiever op zoek te gaan naar huurwoningen (ook buiten de context van een opname in een rusthuis), om het aanbod aan betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen, uit te breiden.

In 2003 werden de eerste gesprekken gevoerd met de vzw SVK (een erkend sociaal verhuurkantoor werkzaam in Brugge), die toen gehuisvest was in de Freren Fonteinstraat. Een jaar later beslisten het OCMW en de vzw SVK om samen een nieuw sociaal verhuurkantoor op te richten, de vereniging SVK Brugge.

Bij de opstart van de vereniging (in 2003) beschikte de vereniging SVK over 98 woningen. De eerste jaren werd het patrimonium grondig gesaneerd. Daarnaast werd ook ingezet op de verdere uitbreiding van het aanbod aan woningen en kon het aantal woningen ongeveer verdubbeld worden.

Tenslotte beheert de vereniging SVK Brugge sinds 2010 ook nog eens 73 seniorenwoningen van het OCMW. Op vandaag heeft de vereniging ongeveer 260 woningen in haar patrimonium.